Ditt kompletta tradingverktyg

Elliott Wave-teorin: En Metod för Teknisk Analys

Elliott Wave-teorin är en metod för teknisk analys som används för att försöka förutsäga framtida prisrörelser genom att identifiera mönster och cykler i marknadspriserna. Teorin utvecklades av Ralph Nelson Elliott på 1930-talet och har sedan dess varit populär bland handlare och investerare.

Vågcykler

Enligt Elliott Wave-teorin rör sig marknadspriserna i upprepade vågcykler, som består av impulsvågor och korrektionsvågor. Impulsvågor följer den övergripande trenden och rör sig i samma riktning, medan korrektionsvågorna rör sig mot trenden. Varje vågcykel består av fem impulsvågor och tre korrektionsvågor, vilket ger en total på åtta vågor.

Vågnumrering

De fem impulsvågorna kallas vanligtvis 1, 2, 3, 4 och 5, medan de tre korrektionsvågorna kallas A, B och C. Dessa vågor kan i sin tur delas upp i mindre vågor, vilket resulterar i ett hierarkiskt mönster av vågor och undervågor. Notera att våg 2 och 4 alltid är korrigerande emot trendens riktning och är därav korrektiva.

Impuls

En impulsvåg består vanligtvis av fem mindre vågor som rör sig i riktningen för den huvudsakliga trenden. Dessa fem vågor kan vara antingen uppåtgående (om priset stiger) eller nedåtgående (om priset faller).

Inom en upptrend är de tre första vågorna, kända som 1, 2 och 3, uppåtgående, medan vågorna 4 och 5 representerar korrektioner eller mindre motströmmar.

Inom en nedtrend är mönstret det omvända. Impulsvågorna följer vanligtvis en specifik mönsterstruktur och följer vissa regler och riktlinjer enligt Elliott Wave-teorin.

Att kunna identifiera och tolka impulsvågor kan vara användbart för att förstå marknadens riktning och för att fatta handelsbeslut.

Leading Diagonal

Leading Diagonal är ett specifikt mönster inom Elliott Wave-teorin som vanligtvis inträffar som den första vågen (våg 1 eller A) i en större marknadscykel. Det är ett komplext mönster som uppstår när priset rör sig mot trenden, antingen uppåt eller nedåt.

Här är några kännetecken för en Elliott Waves Leading Diagonal:

Fem vågor:
Liksom andra Elliott Wave-mönster består en Leading Diagonal av fem vågor, vanligtvis märkta med siffrorna 1, 2, 3, 4 och 5. Dessa vågor kan antingen vara uppåtgående eller nedåtgående beroende på trendens riktning.
Motströmmande rörelser
Motströmmande rörelser: Varje våg i Leading Diagonal innehåller motströmmande rörelser, vilket innebär att prisrörelserna är mer komplexa än en enkel rak linje.
Riktning mot trenden
Till skillnad från en vanlig impulsiv våg (till exempel en impulsiv våg i en stark uppåtgående trend) rör sig Leading Diagonal-vågorna mot trenden. Detta innebär att i en uppåtgående trend skulle Leading Diagonal-vågorna röra sig uppåt, men med mer komplexa rörelser som inkluderar motströmmande rörelser nedåt.
Triangulär form
Mönstret för Leading Diagonal kan ibland likna formen av en triangel, med vågorna som expanderar och kontraherar.
Vanligtvis följs av en kraftig korrigering
Efter en Leading Diagonal-våg följs vanligtvis av en kraftig korrigering, där priset rensar ut de komplexa rörelserna som inträffade under Leading Diagonal-mönstret.
Previous
Next

Ending Diagonal

 Precis som andra Elliott Wave-mönster består en Ending Diagonal av fem vågor, vanligtvis märkta med siffrorna 1, 2, 3, 4 och 5. Dessa vågor kan antingen vara uppåtgående eller nedåtgående beroende på trendens riktning.

Triangulär form
Mönstret för Ending Diagonal liknar formen av en triangel, med vågorna som expanderar och kontraherar. Detta innebär att priset tenderar att röra sig i en allt snävare rörelse när det närmar sig toppen eller botten av trenden.
Rörelse mot trenden
Till skillnad från andra vågmönster rör sig Ending Diagonal-vågorna mot trenden. I en uppåtgående trend rör sig Ending Diagonal-vågorna uppåt, men med mer komplexa rörelser som inkluderar motströmmande rörelser nedåt, och vice versa i en nedåtgående trend.
Avslutar trenden
Som namnet antyder markerar Ending Diagonal vanligtvis slutet på en större trend, oavsett om det är en upptrend eller en nedtrend. Detta innebär att när Ending Diagonal-mönstret är komplett kan man förvänta sig en omvändning av trenden eller åtminstone en betydande korrigering.
Kan vara svår att identifiera
Ending Diagonal är ett av de mer komplexa Elliott Wave-mönstren och kan vara svåra att identifiera jämfört med mer grundläggande mönster. Det kräver erfarenhet och träning att korrekt identifiera och tolka Ending Diagonal-mönster på marknaden.
Previous
Next

Korrektionsvågor

Korrektionsvågor är en del av Elliott Wave-teorin och representerar prisrörelser som går mot den övergripande trenden. Dessa vågor är vanligtvis mindre än impulsiva vågor och består ofta av tre mindre vågor, kända som A, B och C.

Zigzag (ABC)
Zigzag är den vanligaste typen av korrektionsvåg. Den består av tre vågor: en impulsiv våg (våg A), en korrektionsvåg (våg B) och en impulsiv våg (våg C). Våg C rör sig vanligtvis i samma riktning som den övergripande trenden.
Flat (ABC)
Flat är en annan typ av korrektionsvåg som består av tre vågor: en impulsiv våg (våg A), en korrektionsvåg (våg B) och en impulsiv våg (våg C). I en flat är våg C vanligtvis lika lång som våg A och rör sig i motsatt riktning jämfört med våg A.
Triangle (ABCDE)
Triangle är ett mer komplicerat mönster som består av fem vågor som rör sig i en kontraherande triangelform. Varje våg i triangeln representerar en korrektion mot den övergripande trenden.
Wedge (ABCDE)
Wedge liknar en triangel men har en mer lutande form. Den består av fem vågor som rör sig i en kontraherande form, med varje våg som representerar en korrektion mot trenden.
Previous
Next

Zigzag

Zigzag är en typ av korrektionsvåg inom Elliott Wave-teorin. Det är en av de vanligaste typerna av korrektionsmönster och består av tre vågor: en impulsiv våg (våg A), en korrektionsvåg (våg B) och en impulsiv våg (våg C). Zigzag-mönstret används för att beskriva prisrörelser som går mot den övergripande trenden.

Zigzag-mönstret kan vara antingen upptrendande eller nedåtgående beroende på riktningen av den övergripande trenden. När det inträffar i en upptrend kallas det för en “upptrendande Zigzag”, medan det i en nedtrend kallas för en “nedåtgående Zigzag”.

Här är några kännetecken för en Elliott Waves Zigzag:

Impulsiv våg (våg A)
Den första vågen i ett Zigzag-mönster är en impulsiv våg som går i riktning mot den övergripande trenden. Det är vanligtvis den längsta vågen i mönstret och består av fem mindre vågor.
Korrektionsvåg (våg B)
Efter impulsiv våg A kommer en korrektionsvåg B. Denna våg går mot den övergripande trenden och kan vara antingen en rak linje eller en mer komplex korrektionsmönster, såsom en flat eller en triangel.
Impulsiv våg (våg C)
Den tredje och sista vågen i ett Zigzag-mönster är en impulsiv våg som går i riktning med den övergripande trenden. Precis som våg A består våg C vanligtvis av fem mindre vågor och kan vara den längsta vågen i mönstret.
Wedge (ABCDE)
Wedge liknar en triangel men har en mer lutande form. Den består av fem vågor som rör sig i en kontraherande form, med varje våg som representerar en korrektion mot trenden.
Previous
Next

Flats

Elliott Waves Flat är en typ av korrektionsmönster inom Elliott Wave-teorin. Det är vanligt förekommande och består av tre vågor: en impulsiv våg (våg A), en korrektionsvåg (våg B) och en impulsiv våg (våg C). Flat-mönstret används för att beskriva prisrörelser som går mot den övergripande trenden.

Det finns två huvudtyper av Flat-mönster:

Regular Flat: I en Regular Flat avslutas våg C nära slutet av våg A, och våg B förlänger sig inte över startpunkten för våg A. Detta mönster är vanligast i marknader med en stark trend.

Expanded Flat: I en Expanded Flat sträcker sig våg B förbi startpunkten för våg A, och våg C avslutas längre bort än våg A. Detta mönster är vanligtare i marknader med en svagare trend.

Här är några kännetecken för en Elliott Waves Flat:

Impulsiv våg (våg A)
Den första vågen i ett Flat-mönster är en impulsiv våg som går mot den övergripande trenden. Det är vanligtvis den längsta vågen i mönstret och består av fem mindre vågor.
Korrektionsvåg (våg B)
Efter impulsiv våg A kommer en korrektionsvåg B. Denna våg går mot den övergripande trenden och kan vara antingen en rak linje eller en mer komplex korrektionsmönster, såsom en triangel eller en zigzag.
Impulsiv våg (våg C)
Den tredje och sista vågen i ett Flat-mönster är en impulsiv våg som går i riktning med den övergripande trenden. Precis som våg A består våg C vanligtvis av fem mindre vågor, men den är vanligtvis kortare än våg A.
Wedge (ABCDE)
Wedge liknar en triangel men har en mer lutande form. Den består av fem vågor som rör sig i en kontraherande form, med varje våg som representerar en korrektion mot trenden.
Previous
Next

Trianglar

Elliott Waves trianglar är ett av de mer komplexa korrektionsmönstren inom Elliott Wave-teorin. De representerar prisrörelser som går mot den övergripande trenden och består av fem vågor: tre vågor i huvudtriangeln och två vågor i en mindre motstående triangel inuti huvudtriangeln.

Det finns flera typer av trianglar:

Symmetrisk triangel: Alla vågorna i triangeln rör sig i samma riktning och har ungefär samma längd.

Asymmetrisk triangel: Vågorna i triangeln är asymmetriska och kan vara antingen expanderande eller kontraherande.

Expanderande triangel: Vågorna i triangeln rör sig i motsatta riktningar och utvidgas över tiden.

Fem vågor
Precis som andra Elliott Wave-mönster består trianglar av fem vågor, vanligtvis märkta med bokstäverna A, B, C, D och E. Kontraherande form: Trianglar rör sig i en kontraherande form, vilket innebär att prisrörelserna blir allt snävare när triangeln närmar sig sin spets. Detta indikerar ofta att marknaden är inne i en period av ökad osäkerhet och konsolidering.
Tre huvudvågor
De tre vågorna A, C och E representerar impulsiva rörelser som går med den övergripande trenden, medan de två vågorna B och D representerar korrektioner eller motströmmande rörelser som går mot trenden.
Två mindre vågor
Inuti huvudtriangeln finns det också två mindre trianglar, en positiv och en negativ, som representerar mindre korrektioner eller motströmmande rörelser.
Wedge (ABCDE)
Wedge liknar en triangel men har en mer lutande form. Den består av fem vågor som rör sig i en kontraherande form, med varje våg som representerar en korrektion mot trenden.
Previous
Next

WXY-mönstret

WXY-mönstret är ett förlängt korrektivt mönster inom Elliott Wave-teorin. Det innebär att det representerar en mer komplex form av korrektion jämfört med mer grundläggande korrektionsmönster som zigzag, flat eller triangel.

I ett WXY-mönster består korrektionen av tre vågor: W, X och Y. Denna struktur innebär att korrektionen tar längre tid och innehåller fler prisrörelser än en vanlig korrektion. Det är vanligt att se ett WXY-mönster i marknader där det finns en ökad osäkerhet eller brist på tydlig riktning.

Överordnade och underordnade trender

Inom Elliott Wave-teorin beskrivs marknadsprisrörelser genom en serie vågor som representerar en kombination av huvudtrender och mindre korrektionsmönster. Dessa två typer av trender kallas överordnade trender och underordnade trender.

Överordnade trender
Överordnade trender är de större och mer långsiktiga trendarna på marknaden. De representerar de huvudsakliga riktningarna som priset rör sig i och kan sträcka sig över månader eller till och med år. Inom Elliott Wave-teorin kallas överordnade trender vanligtvis för huvudtrender och representeras av de större impulsiva vågorna (våg 1, 3 och 5 i en uppåtgående trend och våg A och C i en nedåtgående trend). Dessa vågor rör sig med den övergripande trenden och indikerar den generella riktningen som marknaden tar.

Underordnade trender
Underordnade trender är de mindre och kortare trendarna som förekommer inom ramen för de överordnade trenderna. De representerar de korrektioner eller mindre prisrörelser som inträffar mot den övergripande trenden. Underordnade trender består vanligtvis av de mindre korrektionsvågorna (våg 2 och 4 i en uppåtgående trend och våg B i en nedåtgående trend), samt andra mindre korrektionsmönster som flat, zigzag och triangel. Dessa korrektioner är en del av den naturliga cykeln för prisrörelser och används av handlare för att identifiera potentiella instegspunkter i den övergripande trenden.

REgistrera dig för vårt nyhetsbrev

AMO Brevet håller dig uppdaterad på nya funktioner i appen, kommande event och mycket mer.